Skip links

Polityka Prywatności

 

 

Pliki do ściągnięcia:
Polityka bezpieczeństwa
Klauzula informacyjna

 

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

1.Administrator Danych osobowych

Administratorem Danych osobowych jest: Fundacja UPGRADE
ul. Deszczowa 4, 81-577 Gdynia
KRS:0000717656, NIP:9581688562, REGON:369444538
telefon: 577 411 711, e-mail: kontakt@upgradegdynia.pl

2. Cel przetwarzania danych osobowych
Celem przetwarzania przez Administratora Danych osobowych jest świadczenie usług w zakresie treningu personalnego i sztuk walki w ramach zawartej umowy, wykonanie ciążących obowiązków prawnych (spełnianie wymogów wynikających z przepisów podatkowych i o rachunkowości, w tym prowadzenie dokumentacji podatkowej oraz przechowywanie dowodów księgowych), dochodzenie roszczeń, tworzenia analiz, statystyk na potrzeby wewnętrzne Administratora, cele marketingowe, cele archiwizacyjne.

3. Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych
Dane zwykłe
Zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów (art. 6 ust. 1 lit. a RODO)
Przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO).
Przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO).
Przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej (art. 6 ust. 1 lit. d) RODO).
Szczególne kategorie danych
Przetwarzanie szczególnych kategorii danych jest co do zasady zabronione. Jednakże w ramach działalności Administratora (celów przetwarzania Danych osobowych) może dojść do sytuacji, w których konieczne jest przetwarzanie szczególnych kategorii danych.
W ramach wykonywania działalności Administratora  przetwarzanie szczególnej kategorii danych może odbywać się gdy:
osoba, której dane dotyczą, wyraziła wyraźną zgodę na przetwarzanie tych danych osobowych w jednym lub kilku konkretnych celach (art. 9 ust. 2 lit. a) RODO);

4. Kategorie danych osobowych- w przypadku zbierania danych od podmiotu trzeciego
– dane zwykłe;
– szczególne kategorie danych osobowych – są to: dane ujawniające pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub światopoglądowe, przynależność do związków zawodowych, dane genetyczne, dane biometryczne przetwarzane w celu jednoznacznego zidentyfikowania osoby fizycznej oraz dane dotyczące zdrowia, seksualności lub orientacji seksualne (art. 9 ust. 1 RODO).

5. Informacja o odbiorcach Danych osobowych lub kategoriach Odbiorców
Podmioty przetwarzające dane w imieniu Administratora. Dane osobowe nie będą ujawniane odbiorcom w państwach trzecich lub organizacjach międzynarodowych.

6. Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane.
Dane osobowe przechowywane będą przez Administratora przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do prawidłowej realizacji usług oraz wynikających z jej wykonania praw i obowiązków.

7. Informacje o prawie do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych.

8. Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:
– prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych (art. 15 RODO)
– prawo dostępu do danych osobowych (art. 15 RODO)
– prawo żądania sprostowania danych osobowych (art. 16 RODO)
– prawo żądania usunięcia danych osobowych (art. 17 RODO)
Jeżeli jednak przetwarzanie danych osobowych objętych żądaniem usunięcia jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń (art. 17 ust. 3 lit. d) RODO), Administrator Danych może skorzystać z wyłączenia przewidzianego w RODO, tj. nie będzie zobowiązany do usunięcia takich danych osobowych,
– prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18 RODO),
– prawo do przenoszenia danych osobowych  (art. 20 RODO)- tj. prawo otrzymania od nas danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego.
Z prawa przenoszenia danych można korzystać tylko w sytuacji, gdy dane są przetwarzane w sposób zautomatyzowany
– prawo do sprzeciwu (art. 21 RODO) stosuje się tylko wówczas, gdy podstawą przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes lub wykonanie zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej.

Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a) – przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie  zgody przed jej wycofaniem. Zgodę można wycofać poprzez wysłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na adres korespondencyjny Administratora.

9. Prawo wniesienia skargi do organu  nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

10. Informacja, czy podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym lub umownym lub warunkiem zawarcia umowy oraz czy osoba, której dane dotyczą, jest zobowiązana do ich podania i jakie są ewentualne konsekwencje niepodania danych.
Podanie danych osobowych skonkretyzowanych i sprecyzowanych indywidualnie ze względu na rodzaj i charakter czynności podejmowanych przez Administratora w konkretnej sprawie  jest wymogiem dla skutecznego i należytego realizowania umowy z klientem, bądź też realizowania obowiązku ustawowego. Niepodanie danych osobowych może wiązać się z uniemożliwieniem realizowania obowiązków zawodowych.

11. Informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4, oraz – przynajmniej w tych przypadkach – istotne informacje o zasadach ich podejmowania, a także o znaczeniu i przewidywanych konsekwencjach takiego przetwarzania dla osoby, której dane dotyczą.
Podejmowanie decyzji, które opierają się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu w rozumieniu art. 22 RODO, w ramach wykonywania dopuszczalne jest jedynie w przypadku, gdy taka decyzja:
jest niezbędna do zawarcia lub wykonania umowy między osobą, której dane dotyczą, a administratorem;
jest dozwolona prawem Unii lub prawem państwa członkowskiego, któremu podlega administrator i które przewiduje właściwe środki ochrony praw, wolności i prawnie uzasadnionych interesów osoby, której dane dotyczą;
opiera się na wyraźnej zgodzie osoby, której dane dotyczą.

12. Administrator  przewiduje w ramach swojej działalności zautomatyzowane przetwarzanie danych osobowych i podejmowanie decyzji, które opierają się  na zautomatyzowanym przetwarzaniu  danych osobowych, celem dokonania oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących efektów kondycji fizycznej i zdrowotnej.

Return to top of page